Fotos: © European Union 2014 - European Parliament.

Test din viden om EU og tip en 13´er

1) Hvor mange medlemslande har EU?  

1) 20
X) 26
2) 28

2) Hvem sidder i Ministerrådet?

1) 751 folkevalgte politikere, heraf 13 danske

X) Ministrene fra alle 28 lande. Hvilke ministre afhænger af, hvad der skal diskuteres. Hvis det fx er fødevarer, er det fødevareministrene, der mødes og udgør Ministerrådet. Ministrene handler på vegne af hjemlandets regering og modtager instrukser herfra.

2) 28 kommissærer, som skal varetage EU’s fælles interesser

3) EU har flere magtfulde institutioner. Til hvilken EU-institution har vi som EU-borgere mulighed for at få direkte indflydelse på, hvem medlemmerne bliver, når der hvert femte år er EU-valg?

1) Kommissionen

X) Rådet/Ministerrådet

2) Europa-Parlamentet

4) Hvad er det Europæiske Råd?

1) Det er EU’s ministre, som mødes og diskuterer og stemmer om Kommisionens forslag.

X) Det er de 28 landes statsledere, heriblandt den danske statsminister, som mødes og diskuterer EU’s fremtid og vedtager de overordnede linjer, fx om der kan optages nye medlemslande.

2) Det er de 28 kommissærer, der kommer med forslag til ny lovgivning.

5) Hvad betyder arbejdskraftens fri bevægelighed?

1) At man som EU-borger har ret til at arbejde og opholde sig i et andet EU-land uden at søge om arbejdstilladelse, og at man har ret til at modtage en række velfærdsydelser i det pågældende land på lige fod med landets egne borgere.

X) At alle mennesker fra hele verden har fri bevægelighed i EU, dvs. har ret til at arbejde og opholde sig i alle EU’s medlemslande.  

2) At det som EU-borger er nemmere at søge om arbejdstilladelse i et andet EU-land, end det er for borgere uden for EU.

6) Hvad er EU’s ERASMUS-program?

1) EU’s  uddannelsesprogram, der bl.a. gør det muligt at studere og komme på praktikophold i andre EU lande.

X) Et program under EU, der skal modvirke social dumping.

2) Et program under EU, der skal skabe mere ligestilling mellem kønnene i hele Europa.

7) Hvor mange EU-borgere er der?

1) Ca. 400 mio.

X) Ca. 500 mio.

2) Ca. 800 mio.

8) Har EU en fælles asylpolitik, så asylansøgere fordeles mellem EU´s medlemslande?  

1) Ja, de asylansøgere, der ankommer til EU fordeles landene imellem

X) Nej, men landene er solidariske med hinanden og hjælper, hvis et land fx har rigtig mange asylansøgere

2) Nej, EU har ikke en fælles asylpolitik, men det debatteres, om EU burde have en sådan.

9) Hvor gamle er europæiske unge i gennemsnit, når de flytter hjemmefra?

1) 22 år

X) 24 år

2) 26 år

10) Giver EU lommepenge til unge, der tager til udlandet for at lave frivilligt arbejde?

1) Nej, EU har andet at bruge penge på.

X) Ja, som frivillig i et andet EU-land kan man få lommepenge med i op til et år.

2) Ja, men man kan kun få lommepenge i tre uger.

11) Hvad er social dumbing?

1) At virksomheder dumber forurenet affald i naturen og derfor ikke lever op til deres sociale ansvar.

X) At arbejdspladser nægter at ansætte folk med handicaps og derfor ikke lever op til deres sociale ansvar.

2) At udenlandske lønmodtagere, der arbejder i fx Danmark, har løn- og/eller arbejdsvilkår, som er langt dårligere end det sædvanlige danske niveau.

12) Hvad er brain drain?

1) Et europæisk forskernetværk, som skal indsamle viden fra Europas klogeste hoveder.

X) At nogle EU-lande drænes for veluddannet arbejdskraft, altså de kloge hoveder, fordi de tager til andre EU-lande og arbejder.

2) En ny vandingsteknologi udviklet til landbruget i EU  

13) Hvor mange europæiske unge under 25 år står uden arbejde?

1) Ca. hver tiende

X) Ca. hver femte

2) Ca. tredje

Se de rigtige svar her.
 

Se de rigtige svar her.